top of pageMet manuele therapie kan je gewrichten en spieren losmaken en pijn een halt toeroepen. Waar het gaat om omkeerbare gebreken, zoeken we naar de oorzaak in je lichaam en bieden een behandeling aan op maat. 

WERKWIJZE:

  • Onderzoek. Elke behandeling wordt voorafgegaan door een vraaggesprek en een functieonderzoek. Daardoor achterhalen we of een bepaald lichaamsdeel normaal functioneert en beweegt zoals het hoort. Met provocatietesten en functietesten (gewrichtstesten, spiertesten, neurologische testen, coördinatiëtesten e.a.) kunnen we de plaats, de graad, de ernst en de oorzaak van klachten opsporen.

  • Bedoeling. Centraal in het onderzoek staat de oorzaak en de tijdslijn van je letsel of disfunctie. Daarmee willen we oordelen of de oorzaak op de plaats van het letsel ligt en/of door andere factoren veroorzaakt wordt. Het is de bedoeling je functionele hinder te evalueren. De behandeling is namelijk in eerste instantie gericht op het kunnen hernemen van je normale activiteiten en op je algemene gezondheid.

  • Oorzakelijk verband. Het lichaam wordt als een `geheel` beschouwd: dit is belangrijk in het manueeltherapeutisch onderzoek. We kunnen een verband leggen (anatomisch, biomechanisch, fysiologisch) tussen de verschillende streken en stelsels van je lichaam.

  • Verschillende aspecten. Afhankelijk van de bevindingen kunnen we een aanvullend onderzoek verrichten ter evaluatie van de toestand en van de functies van de spieren en de gewrichten, het zenuwstelsel, het bindweefsel en de algemene gezondheid. Verder gaan we na of je lichaam foute bewegingspatronen en houdingsgewoonten heeft. Ook eventuele ergonomische oorzaken van je klachten en functionele hinder worden onder de loep genomen. Er wordt bovendien rekening gehouden met psychologische factoren volgens het bio-psycho-sociaal model, en met eventueel onderliggende pathologieën vanuit de andere organen.

  • Conclusies. De conclusie en evaluatie van het vraaggesprek en het functieonderzoek leiden tot een manueeltherapeutische diagnose die een verklarende omschrijving is van je beklemmingen en je gezondheidsproblemen. Deze omschrijving vormt de basis voor een deskundige en verantwoorde behandeling. Eventueel volgt er overleg met de arts voor aanvullend onderzoek (RX, medische beeldvorming,...). Het manueeltherapeutisch onderzoek is dan ook uitermate geschikt als aanvulling van de artsendiagnose.

bottom of page